Regulamin programu partnerskiego

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy

 1. Partnerem 

oraz

 1. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI

z siedzibą: Forteczna 1D, 58-316 Wałbrzych

NIP 8862926403

reprezentowaną przez: Piotra Cichalewskiego

zwanym dalej TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI

Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI

zgodnie z Regulaminem.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Programu Partnerskiego prowadzonego w domenie druk3d.techtutor.pl jest TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI
 2. Celem Programu Partnerskiego jest reklamowanie marki, produktów i usług oferowanych w ramach serwisu druk3d.techtutor.pl. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych w niniejszej umowie współpracy.
 3. Uczestnictwo jest dobrowolne i polega na zawarciu z TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI umowy polegającej na odpłatnym najmie powierzchni reklamowej na stronach internetowych Partnera.
 4. Za wynajem powierzchni na stronach internetowych Partner otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie o współpracy.

§2 Definicje

 1. druk3d.techtutor.pl oznacza serwis https://druk3d.techtutor.pl/, którego właścicielem jest TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI
 2. Program Partnerski to forma współpracy pomiędzy TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI, a Partnerem polegająca na odpłatnym wynajmowaniu powierzchni na stronie internetowej Partnera w celu publikacji materiałów reklamowych.
 3. Partner oznacza:
 1. a) Osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub
 2. b) Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej.
 1. Rejestracja oznacza zawarcie umowy. Proces polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, złożeniu oświadczenia o akceptacji warunków niniejszej umowy o współpracy oraz aktywacji konta Partnera.
 2. Strona internetowa oznacza stronę internetową Partnera, zaakceptowaną przez TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI jako spełniającą wymogi uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 3. Materiały reklamowe są to materiały graficzne umieszczane na stronach internetowych Partnera, zawierające unikalny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.
 4. Link referencyjny oznacza link przekierowujący do stron serwisu druk3d.techtutor.pl zawierający indywidualny numer referencyjny Partnera, umożliwiający naliczanie prowizji.
 5. Użytkownik oznacza osobę, która jest zainteresowana produktami oferowanymi za pośrednictwem Partnera.
 6. Konto oznacza indywidualne konto Partnera w Programie Partnerskim, na którym zapisywana jest wysokość wynagrodzenia oraz wszelkie działania Partnera w ramach Programu Partnerskiego.
 7. Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie należne Partnerowi z tytułu wynajmowania TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI powierzchni reklamowej na stronie internetowej Partnera.

§3 Zawarcie umowy i zmiana danych

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://druk3d.techtutor.pl/affiliate-register-page/
 2. Rejestrując się Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Partnera informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego oraz zgadza się na przetwarzanie przez TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI danych osobowych przesłanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Umowa zostaje zawarta każdorazowo w Wałbrzychu z chwilą dokonania Rejestracji konta Partnera.
 4. Z chwilą aktywacji konta, Partnerowi zostanie przyznany dostęp do panelu administracyjnego, w którym otrzyma dostęp do indywidualnego numeru referencyjnego Partnera oraz materiałów reklamowych.
 5. Partner jest zobowiązany do informowania TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI o każdorazowej zmianie danych wymaganych w formularzu. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzania w błąd lub powodować zmianę Partnera.
 6. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI może zwrócić się do Partnera o udostępnienie dodatkowych danych lub dostarczenie określonych dokumentów w celu weryfikacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Negatywna weryfikacja lub brak zastosowania się przez Partnera do żądania dokumentów uprawnia TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§4 Prawa i obowiązki po stronie TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI

 1. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI umożliwia dostęp do panelu Programu Partnerskiego po spełnieniu warunków określonych w niniejszą Umowa Współpracy.
 2. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco informować Partnera o zmianach w ofercie.
 3. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI udostępnia Partnerom materiały reklamowe w celu publikacji na stronach internetowych Partnera zgodnie z niniejszą Umową Współpracy.
 4. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które nie zostały udostępnione w panelu administracyjnym Programu Partnerskiego lub przekazane przez osobę upoważnioną.
 5. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI uprawnione jest do kontroli i weryfikacji stron Partnera, w celu sprawdzenia jej zgodności z niniejszym regulaminem. Odmowa przekazania adresu strony internetowej przez Partnera lub brak jej akceptacji jest podstawą do zerwania umowy o współpracy przez TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI w trybie natychmiastowym bez prawa do wypłacenia wynagrodzenia.
 6. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI przysługują prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych.
 7. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI będzie z zachowaniem najlepszej staranności rejestrować emisję reklamy i wynikające z niej zdarzenia.
 8. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI udostępni Partnerowi określone w zasadach programu statystyki dotyczące emisji reklamy i wynikających z tego zdarzeń. Partner otrzyma do nich dostęp online za pośrednictwem konta Partnera.
 9. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Partnera w wyniku wykonywania postanowień Umowy Współpracy oraz szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Partnera ze swoich zobowiązań.
 10. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI uprawnione jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejmowania przez Partnera czynności naruszających interesy TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI.

§5 Prawa i obowiązki Partnera

 1. Każdy Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
 2. Partner ma prawo umieszczać materiały reklamowe lub wysyłać je do użytkowników Internetu, jeżeli wyrazili oni na to zgodę.
 3. Partner zobowiązuje się do niepodejmowania działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, nieetycznych, a w szczególności do nie zamieszczania materiałów reklamowych na stronach:
 1. a) niezgodnych z obowiązującym prawem autorskim oraz nakłaniających do jego łamania;
 2. b) służących do zniesławiania, związanych z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt;
 3. c) pornograficznych i erotycznych;
 4. d) nawołujących do szerzenia nienawiści i rasizmu;
 5. e) o charakterze naruszającym interesy TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI
 1. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek treści pochodzących z serwisu druk3d.techtutor.pl w sposób wykraczający poza postanowienia umowy, bez pisemnej zgody TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI. W szczególności zabronione jest:
 1. a) tworzenie stron interenetowych będących obrazem serwisu druk3d.techtutor.pl i/lub wszystkich jego podstron lub łudząco do nich podobnych oraz ich pozycjonowanie;
 2. b) tworzenie stron internetowych, profili na portalach społecznościowych, w porównywarkach cenowych lub innych serwisach agregujących informacje o produktach i usługach, które swoim wyglądem i/lub treścią mogłyby wprowadzać użytkownika w błąd co do właściciela i administratora serwisu lub podszywających się pod oficjalne strony i profile serwisu druk3d.techtutor.pl;
 3. c) kopiowanie opisów oraz wszelkich treści ze stron i podstron serwisu druk3d.techtutor.pl i umieszczanie ich na swoich stronach;
 4. d) pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron internetowych, których adres URL zawiera link referencyjny i/lub stron, których otworzenie spowoduje bezpośrednie przekierowanie na stronę z adresem URL zawierającym link referencyjny
 1. Do promocji linków referencyjnych Partner nie może używać płatnej reklamy w wyszukiwarce za pomocą systemu Google AdWords z wykorzystaniem metody kierowania na słowa kluczowe jednoznacznie kojarzone i związane z marką techtutor.pl.
 2. W przypadku naruszenia przez Partnera zapisu § 5, konto może zostać zablokowane przez TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI bez ostrzeżenia, a ponadto może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy.
 3. Partner jest zobowiązany niezwłocznie po rozwiązaniu umowy usunąć ze strony internetowej Partnera materiały reklamowe.

§6 Zasady wypłaty wynagrodzenia

 1. Z tytułu najmowania powierzchni reklamowej, Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości procentu od wartości netto dokonanych i opłaconych zakupów Produktów. Wszystkie Produkty dostępne w ofercie na stronie druk3d.techtutor.pl objęte są Programem Partnerskim. Minimalna kwota wypłaty to 40 zł. Do wyliczenia prowizji nie uwzględnia się kosztów przesyłki za zakupione produkty.
 2. Wysokość wynagrodzenia wzrasta wraz ze zwiększającą się ilością Użytkowników, którzy zakupili produkty za pośrednictwem linków referencyjnych Partnera. Progi:
 • 1-9 sprzedaży: 6%
 • 10-29 sprzedaży: 8%
 • 30 i więcej sprzedaży oraz osiągnięcie limitu wartości 1000 zł netto sumarycznej sprzedaży: 10%

Partner otrzyma 5% prowizji za ponowne zakupy dokonane przez zarejestrowanych Użytkowników poleconych przez Partnera, którzy dokonali zakupu produktów później niż 30 dni od daty ostatniego kliknięcia w reklamę wystawioną przez Partnera.

 1. TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizyjnych w porozumieniu z każdym z Partnerów.
 2. Wynagrodzenie obliczane jest narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania Umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. W przypadku zwrotu Produktów przez Użytkownika, partner nie otrzyma prowizji za zwrócone zamówienie lub prowizja zostanie odjęta od jego salda.
 3. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu po przesłaniu na adres TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI faktury lub rachunku na dane:

TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI

 1. Forteczna 1d

58-316 Wałbrzych

o treści: „Najem powierzchni reklamowej, zgodnie z umową z dnia…”

 1. Wynagrodzenie w odniesieniu do Partnerów – zarejestrowanych podatników VAT czynnych wypłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków.
 2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od doręczenia faktury VAT lub rachunku do TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI
 3. Fakturę bądź rachunek, w której kwota należna jest większa niż należne dotychczas niewypłacone wynagrodzenie uznaje się za nieważną.
 4. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI, Partner będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
 1. a) odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
 2. b) oświadczenie, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT).
 1. Do pierwszej faktury lub do pierwszego rachunku przesłanego do TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI, Partner niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dołącza:
 1. a) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. b) oświadczenie, że Partner nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.
 1. Dołączenie oświadczeń, o których mowa w pkt 9 i 10 jest warunkiem wypłaty Partnerowi wynagrodzenia.
 2. Jeżeli wskazane przez Partnera w formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe lub niepełne TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI wezwie Partnera do wskazania poprawnych danych w terminie 7 dni roboczych. Brak zastosowania się do wezwania skutkuje odroczeniem wypłaty wynagrodzenia do czasu przedstawienia przez Partnera poprawnych danych.TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.
 3. W przypadku stwierdzenia, że naliczanie Partnerowi wynagrodzenia zostało dokonane w skutek naruszenia Umowy Współpracy lub miało charakter wyłudzenia, wynagrodzenie nie zostanie Partnerowi wypłacone. Jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone wskutek naruszenia Umowy Współpracy lub działań mających charakter wyłudzenia TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI podejmie działania prawne mające na celu odzyskanie nienależnie wypłaconej kwoty.

§7 Komunikacja

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich czynnościach i przeszkodach mających wpływ na realizację umowy.
 2. Wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej i przesyłana listem poleconym lub e-mailem.
 3. Sprawy bieżące nie wprowadzające zmian we współpracy będą ustalane przez Strony za pomocą e-mail na dane podane podczas przystąpienia do współpracy. Do TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI na adres kontakt@techtutor.pl

§8 Poufność

Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych i innych informacji o poufnym charakterze, dotyczących współpracy lub uzyskanych od siebie w związku z jej wykonaniem i zobowiązują się do nie ujawniania tych informacji bez pisemnej zgody drugiej strony.

§9 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 3. Żadna ze stron nie ma prawa przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy o współpracy bez zgody drugiej strony.
 4. W przypadku naruszenia przez Partnera Umowy Współpracy TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI. ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku wykluczenia Partnera z Programu Partnerskiego przez TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI, traci on zdobyte do tej chwili, niewypłacone środki finansowe.
 6. Niedopuszczalne jest zakładanie kont w Programie partnerskim druk3d.techtutor.pl, bez zgody TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI, jeśli uprzednio Umowa została rozwiązana przez TECHTUTOR.PL PIOTR CICHALEWSKI z winy Partnera.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i obowiązującego prawa polskiego.
 2. W przypadku sporów wynikających z Umowy Współpracy strony dołożą starań, aby rozwiązać je w sposób polubowny.
 3. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego.
 4. Partner zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie pod adresem druk3d.techtutor.pl
 5. Dokumenty i wzory rachunków dostępne są z poziomu konta Partnera.